REKLAMACJE

1. Klient może złożyć reklamację pisemnie lub w za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli usługi świadczone przez placówkę nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub Umową.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. dane personalne reklamującego,
b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
c. okoliczności uzasadniające reklamację,
d. podpis reklamującego– w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Właściciela Studia pisemnie w recepcji lub drogą e-mailową na adres stalibi@op.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. W przypadku składania reklamacji pocztą elektroniczną, reklamacja powinna być wysłana z adresu e-mail wskazanego w umowie pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.
4. Placówka udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
5. Placówka może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli
a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie lub załącznikach. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
d. zostanie złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
6. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, studio może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem,
iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
7. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania studio poinformuje niezwłocznie reklamującego.