REGULAMIN STUDIA TAŃCA ALIBI ul. Plac Wolności 1

1.Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca Alibi jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.

 

2.Zapisy dokonujemy poprzez stronę internetową Studia Tańca Alibi www.studiotancaalibi.pl w zakładce zapisy. Warunkiem zapisania jest wypełnienie wszystkich pól w formularzu zgłoszeniowym, zaakceptowanie regulaminu a po akceptacji zgłoszenia przez administratora pobranie aplikacji Activ Now. Osobom zapisanym, ale bez wniesionej opłaty STA nie gwarantuje miejsca na wybranych zajęciach.

 

3.Opłata za zajęcia taneczne uiszczana jest z góry na początku każdego miesiąca rozliczeniowego zgodnie z cennikiem zajęć podanym na stronie www.studiotancaalibi.pl. Opłata za zajęcia jest miesięczna i stała. Opłata nie jest zmniejszana jeżeli przypadają nam święta lub dni ustawowo wolne od pracy. Opłata jest pomniejszana tylko w przypadku nieobecności instruktora na zajęciach (choroba). Wyrównanie opłaty nastąpi w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.

 

4. Opłata nie jest zmniejszana w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach. Nieobecność dziecka można odrobić w Studio Tańca Alibi na Placu Wolności 1 na innej grupie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności w aplikacji. Termin odrobienia nieobecności nie może przekroczyć miesiąca czasu. Nieobecność na zajęciach można odrobić na innych zajęciach jedynie gdy kursant ma opłacony aktualny miesiąc zajęć.

 

5. STA nie zwraca wniesionych opłat w przypadku nie pojawienia się na zajęciach bądź rezygnacji z zajęć

 

6.Rezygnację z zajęć zgłaszamy tylko i wyłącznie mailowo na adres stalibi@op.pl po wcześniejszym uiszczeniu opłaty. Informacje należy wysłać przed nowym miesiącem rozliczeniowym. Nie przyjmujemy rezygnacji telefonicznie i sms.

 

7.Sezon taneczny kończymy uroczystą Galą Taneczną na której wręczamy dzieciom medale. Medale otrzymują dzieci, które uczestniczyły we wszystkich miesiącach kursu i mają uregulowaną opłatę za zajęcia. Aby otrzymać medal należy uczestniczyć w zajęciach do końca czerwca. Rodzic zobowiązuje się do zakupu stroju tanecznego na Galę Taneczną.

 

8.STA zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, grafiku zajęć, jak również odwołania zajęć w przypadku niewystarczającej frekwencji. W wyjątkowych przypadkach STA ma prawo zorganizować zastępstwo za instruktora. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, jeśli przyjdą na nie mniej niż 4 osoby.

 

9.Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym i stroju sportowym.

10.Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników Rodzice i inne osoby towarzyszące nie mogą przebywać na sali tanecznej. Prosimy oczekiwać na dzieci w miejscu do tego wyznaczonym.

11.Filmowanie i fotografowanie zajęć jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody STA.

 

12.Zabrania się zamieszczania filmów na You tube z udziałem uczestników zajęć, bez zgody STA bądź   uczestników.

 

13.Za szkody powstałe z winy Uczestnika zajęć odpowiedzialność ponosi sam Uczestnik.

 

14.Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, w którym prowadzone są zajęcia taneczne STA nie ponosi odpowiedzialności.

 

15.O wszelkich problemach zdrowotnych, urazach, ciąży, bądź złym samopoczuciu należy niezwłocznie poinformować instruktora.

16.Uczestnik lekcji indywidualnej, ma prawo do odwołania lekcji na 24 godziny przed umówionym terminem zajęć. W innym przypadku sytuacja zostanie potraktowana tak jakby lekcja się odbyła, oraz zostanie naliczona należność. Lekcja indywidualna rozpoczyna się i kończy o ustalonych godzinach bez względu na obecność Uczestnika.

17.Uczestnicy zajęć powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (np. NW szkolne). STA nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje bez winy STA i osób działających z ramienia studia.

18.Uczestnicy zajęć/ich opiekunowie wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie podczas zajęć, warsztatów i pokazów oraz zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej i materiałach reklamowych.

19.Uczestnicy zajęć/ich opiekunowie oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach tanecznych, fitnessowych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

20.Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest STA. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez STA dla celów organizacji kursów tańca przez okres 10 lat. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanym przez STA Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Uczestnika przez STA.