REGULAMIN GRUP TURNIEJOWYCH

Drodzy Rodzice /Opiekunowie, Tancerze

 

W trosce, aby zajęcia taneczne przebiegały sprawnie, na najwyższym poziomie i aby nasza współpraca układała się z największą korzyścią dla dzieci prosimy o przestrzeganie poniższego Regulaminu. Udział dziecka w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 

REGULAMIN

STUDIA TAŃCA ALIBI

 

I. Tancerz przychodząc na zajęcia powinien:

 

1. Mieć lekki i wygodny strój do ćwiczeń i obuwie zmienne.

2. Być wypoczęty, zdrowy i chętny do ćwiczeń.

3. Słuchać poleceń instruktora.

 

II. Rodzic zobowiązuje się :

 

1. Przyprowadzać dziecko na zajęcia 5 minut wcześniej przed rozpoczęciem zajęć, a także odbierać po zajęciach. (Dziecko znajduje się pod opieką instruktora od momentu rozpoczęcia do zakończenia zajęć).

2. Wchodząc na salę zajęć posiadać obuwie zmienne.

3. Pokryć koszty wszelkich szkód wyrządzonych przez dziecko zarówno w sali, gdzie odbywają się zajęcia jak i na korytarzu oraz w trakcie przeglądów tańca czy innych wyjazdach grupowych.

4. Przyprowadzać dziecko na dodatkowe próby i występy.

5. Wspierać dziecko w jego pracy w zespole i pomagać mu wypełniać regulamin tancerza, zachęcać do podnoszenia swoich umiejętności.

 

III. Płatności:

 

1. Opłata za miesiąc zajęć jest stała, niezależnie od ilości przeprowadzonych lekcji wypadających w miesiącu: jeżeli w miesiącu wypada mniej zajęć (np. ferie, święta) kwota nie jest pomniejszana, a w przypadku większej ilości zajęć opłata nie zwiększa się.

2. Opłata za tańce uiszczana jest z góry za każdy miesiąc kalendarzowy na pierwszych zajęciach. System rozliczeniowy trwa od 1 do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

3. Instruktor ma prawo nie wpuścić kursanta na zajęcia jeżeli nie otrzyma dowodu wpłaty, bądź ma zaległości w opłatach.

4.Opłata za zajęcia jest stała i nie jest zmniejszana w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach.

5. Zaległości wynoszące ponad 30 dni – powodują skreślenie Kursanta z listy uczestników.

6. Rodzic zobowiązuję się zakupić raz w roku strój taneczny niezbędny do występów, a także pokrywać koszty wpisowego na turnieje oraz wyjazdów na konfrontacje taneczne. Opłaty należy uiszczać w wyznaczonym terminie.

7. Rodzic zobowiązany jest powiadomić organizatora i instruktora o nieobecności dziecka na zawodach w terminie podanym przez organizatora. Organizatora informujemy wysyłając sms z informacją o nieobecności dziecka.

8. W przypadku niepoinformowania organizatora w wyznaczonym terminie o nieobecności dziecka na turnieju Rodzic również ponosi koszty wpisowego i autokaru.

9. Nawet nagła choroba i wypadki losowe nie zwalniają Rodziców z uiszczenia opłaty za dziecko.

10. Rezygnacje z przynależności do zespołu należy złożyć osobiście u instruktora, nie poprzez osoby trzecie, po uprzednim uregulowaniu opłat.

 

IV Tancerz ma obowiązek:

 

1. Przestrzegać poleceń instruktora oraz zachowywać się poprawnie.

2. Regularnie uczestniczyć w zajęciach tanecznych oraz próbach dodatkowych i warsztatach tanecznych.. Więcej niż 4 nieusprawiedliwione nieobecności grożą skreśleniem z listy tancerzy. W przypadku grup zaawansowanych każda nieobecność powinna być zgłoszona /osobiście lub telefonicznie/.

3. Brać udział w pokazach i konfrontacjach tanecznych.

4.Tancerz ma obowiązek jak najszybciej poinformować instruktora i organizatora o swojej nieobecności na konfrontacjach tanecznych

5. Konsekwentnie podnosić swój indywidualny poziom artystyczny.

6. Dbać o kostium do tańca poprzez odpowiednie użytkowanie go.

7. Swoją nienaganną postawą i godnym zachowaniem tworzyć i umacniać dobry wizerunek zespołu.

8. Dbać o młodszych uczestników zespołu zarówno na próbach jak i na wyjazdach.

9. Szanować kolegów i koleżanki z zespołu, wykonywać ćwiczenia w parach niezależnie od sympatii.

10. Zabierać na każde występy legitymacje szkolną.

11. Podczas trwania zajęć jak i przerw zabrania się spożywania posiłków, używania telefonów komórkowych, żucia gum.

12. Zabrania się używania wulgarnych słów, przepychania się z innymi uczestnikami, wykonywania niebezpiecznych figur bez koordynacji instruktora.

13. Zabrania się hałasowania i biegania w oczekiwaniu na zajęcia na korytarzu lub w szatni. Za uszczerbki na zdrowiu powstałe przed lub po zajęciach nie odpowiada instruktor.

14.Osoby nie będące na ostatniej próbie generalnej przed występem nie mają prawa brać udziału w pokazie. Może się to odbyć tylko za zgodą instruktora.

 

V. Pozostałe:

 

1.Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, Rodzice i inne osoby towarzyszące nie mogą przebywać na sali tanecznej. Prosimy oczekiwać na dzieci w miejscu do tego wyznaczonym.

2.W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora STA ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia lub dokonać zmiany instruktora prowadzącego grupę w wyjątkowych okolicznościach.

3.STA ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca ich przebieg. W przypadku permanentnego łamania regulaminu dziecko może zostać usunięte z grupy.

4.W przypadku małej liczby uczestników danej grupy STA ma prawo rozwiązać grupę. Istnieje również możliwość łączenia grup.

5 Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody instruktora.

6.Uczestnicy zajęć powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (np. NW szkolne). STA nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje bez winy STA i osób działających z ramienia studia.

7.Jeżeli zajęcia nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie Studia Tańca Alibi zostaną one odrobione w najbliższym możliwym terminie, albo w kolejnym miesiącu zostanie pomniejszona opłata.

8.Nagrody pieniężne i rzeczowe zdobyte na turniejach tańca należą do Studia Tańca Alibi. To właściciel studia decyduje na co zostaną przeznaczone wygrane pieniądze.

9.Każdy uczestnik zajęć na koniec roku szkolnego otrzyma medal ukończenia kursu tanecznego jeżeli uczestniczył w zajęciach cały sezon czyli 10 miesięcy.

10.Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, w którym prowadzone są zajęcia taneczne Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

11.Tancerz nie może bez wiedzy instruktora wykorzystywać fragmentów choreografii lub całych układów na innych pokazach artystycznych bądź tanecznych, ze względu na prawa autorskie.

 

 

 

VI. Dodatkowe

 

1.Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie dzieci podczas zajęć tanecznych oraz warsztatów, przeglądów i festiwali tańca oraz zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej i materiałach reklamowych.

2.Oświadczam, iż dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zajęciach tanecznych i akrobatycznych.

3.Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest Studio Tańca Alibi. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez STA dla celów organizacji kur-sów tańca przez okres 10 lat. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanym przez STA Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, po-twierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowol-ne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Uczestnika przez STA. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust 1 pkt a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018. (RODO)

4.Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.