REGULAMIN PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

I. Zapisy

         

1. Zajęcia taneczne organizowane przez Studio Tańca Alibi odbywać się będą na terenie przedszkola/szkoły Państwa dziecka raz w tygodniu po 30 minut (przedszkola), 45 minut (szkoły).

 

2. Zapisy dokonujemy poprzez stronę internetową Studia Tańca Alibi www.studiotancaalibi.pl w zakładce zapisy gdzie wybieramy przedszkole, do którego uczęszcza Państwa dziecko. Warunkiem zapisania jest wypełnienie wszystkich pól w formularzu zgłoszeniowym, zaakceptowanie regulaminu a po akceptacji zgłoszenia przez administratora pobranie aplikacji Activ Now.

 

3. Warunkiem rezerwacji miejsca na zajęciach jest dokonanie opłaty za wybrane zajęcia zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej oraz zaakceptowanie regulaminu. Osobom zapisanym, ale bez wniesionej opłaty STA nie gwarantuje miejsca na wybranych zajęciach.

  

II Płatności:

 

1. Opłata za zajęcia taneczne uiszczana jest z góry na początku każdego miesiąca rozliczeniowego w wysokości  44 zł za miesiąc (przedszkola) 65 zł za miesiąc (szkoła). Opłata za zajęcia jest miesięczna i stała. Opłata nie jest zmniejszana jeżeli przypadają nam święta lub dni wolne od zajęć przedszkolnych/szkolnych. Opłata jest pomniejszana tylko w przypadku nieobecności instruktora na zajęciach (choroba). Wyrównanie opłaty nastąpi w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.

 

2. Opłata za zajęcia jest stała i nie jest zmniejszana w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach. Nieobecność dziecka można odrobić w Studio Tańca Alibi na Placu Wolności 1 po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności w aplikacji. Termin odrobienia nieobecności nie może przekroczyć miesiąca czasu.

STA nie zwraca wniesionych opłat w przypadku nie pojawienia się na zajęciach bądź rezygnacji z zajęć!!!

 

3. Kursant zobowiązany jest do uiszczania opłaty za zajęcia do momentu zgłoszenia pisemnej rezygnacji z zajęć. Opłatę należy uiszczać nawet w przypadku nieuczestniczenia w zajęciach.

 

4. Opłatę dokonujemy poprzez aplikację Activ Now po uprzednim zapisaniu dziecka na stronie www.studiotancaalibi.pl w zakładce zapisy

 

5. W sprawach płatności prosimy o kontakt pod numerem telefonu 791 345 823

 

 

III Inne:

 

1. Rezygnację z zajęć zgłaszamy tylko i wyłącznie mailowo na adres stalibi@op.pl po wcześniejszym uiszczeniu opłaty. Informacje należy wysłać przed nowym miesiącem rozliczeniowym. Nie przyjmujemy rezygnacji telefonicznie, u instruktora i u wychowawców w przedszkolu.

 

2. STA zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, grafiku zajęć, jak również odwołania zajęć w przypadku niewystarczającej frekwencji. W wyjątkowych przypadkach STA ma prawo zorganizować zastępstwo za instruktora.


3. STA nie jest zobowiązane do zamieszczania zdjęć i filmów z zajęć w mediach społecznościowych.

4. Dziecko na zajęciach powinno mieć pełne obuwie na zmianę, najlepiej sportowe i wygodny strój do tańca.

 

5. Rodzice dziecka uczęszczającego na zajęcia taneczne zobowiązują się do odbioru dziecka bezpośrednio po zakończeniu zajęć (dotyczy dzieci, które nie zostają na zajęcia poobiednie).

 

6. W przypadku niestosowania się dziecka do zasad odpowiedniego zachowania podczas zajęć dziecko może zostać wyproszone z zajęć przez instruktora.

 

6. Maksymalna liczba dzieci w grupie wynosi 25 osób. W przypadku małej liczby dzieci na zajęciach Studio Tańca Alibi ma prawo połączyć grupy przedszkolne bez wysyłania wcześniejszej informacji.

 

7. Studio Tańca Alibi nie ponosi odpowiedzialności za niestawienie się dzieci na zajęciach z powodu wycieczki w przedszkolu lub innej imprezy odbywającej się w przedszkolu.

 

8. Rodzic zobowiązany jest zaznaczać nieobecności dziecka na zajęciach w aplikacji

 

9. Na koniec roku szkolnego dzieci otrzymują medale - symbol osobistego zwycięstwa. Medale wręczane są podczas ostatnich zajęć w miesiącu przez instruktora prowadzącego. Medale otrzymują dzieci, które uczestniczyły we wszystkich miesiącach kursu i mają uregulowaną opłatę za zajęcia. Aby otrzymać medal należy uczestniczyć w zajęciach do końca czerwca.

 

 

II Rodzic:

 

1. Oświadczam, iż dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zajęciach tanecznych.

 

2. Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie dzieci podczas zajęć tanecznych i pokazów oraz zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej i materiałach reklamowych.

 

3. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów zajęć.

 

4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest Studio Tańca Alibi. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Studio Tańca Alibi dla celów organizacji kursów tańca przez okres 10 lat. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanym przez STAlibi. Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Uczestnika przez STAlibi.