REGULAMIN STUDIA TAŃCA ALIBI

1.Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca Alibi jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów. 

2.Uczestnikami zajęć mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem zajęć dostępnym na stronach: www.studiotancaalibi.pl 

3.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie karnetu (lub zajęć jednorazowych) i okazanie go na recepcji przed każdymi zajęciami. Karnet ważny jest 30 dni od daty pierwszego spotkania. Ważność karnetu kończy się z dniem wskazanym na druku karnetowym. 

4.Opłata uiszczana jest z góry przed pierwszymi zajęciami. W przypadku nieobecności opłata za zajęcia nie przechodzi na następny miesiąc.

5. STA nie zwraca wniesionych opłat w przypadku nie pojawienia się na zajęciach bądź rezygnacji z zajęć. Nieobecność na zajęciach można odrobić na innych zajęciach w okresie ważności karnetu. 

6.Zapisy na zajęcia dokonywane są telefonicznie pod numerem telefonu: 504-927 481 lub osobiście. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które dokonały wcześniej rezerwacji. 

7.STA zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, grafiku zajęć, jak również odwołania zajęć w przypadku niewystarczającej frekwencji. W wyjątkowych przypadkach STA ma prawo zorganizować zastępstwo za instruktora. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, jeśli przyjdą na nie mniej niż 4 osoby. 

8.Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym i stroju sportowym. 

9.Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników Rodzice i inne osoby towarzyszące nie   mogą przebywać na sali tanecznej. Prosimy oczekiwać na dzieci w miejscu do tego wyznaczonym. 

10.Filmowanie i fotografowanie zajęć jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody STA. 

11.Zabrania się zamieszczania filmów na You tube z udziałem uczestników zajęć, bez zgody STA bądź   uczestników.

12.Za szkody powstałe z winy Uczestnika zajęć odpowiedzialność ponosi sam Uczestnik.

13.Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, w którym prowadzone są zajęcia taneczne STA nie ponosi odpowiedzialności.

14.O wszelkich problemach zdrowotnych, urazach, ciąży, bądź złym samopoczuciu należy niezwłocznie poinformować instruktora.

15.Uczestnik lekcji indywidualnej, ma prawo do odwołania lekcji na 24 godziny przed umówionym terminem zajęć. W innym przypadku sytuacja zostanie potraktowana tak jakby lekcja się odbyła, oraz zostanie naliczona należność. Lekcja indywidualna rozpoczyna się i kończy o ustalonych godzinach bez względu na obecność Uczestnika.

16.Uczestnicy zajęć powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (np. NW szkolne). STA nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje bez winy STA i osób działających z ramienia studia.

17.Uczestnicy zajęć/ich opiekunowie wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie podczas zajęć, warsztatów i pokazów oraz zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej i materiałach reklamowych.

18.Uczestnicy zajęć/ich opiekunowie oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach tanecznych, fitnessowych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

19.Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest STA. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez STA dla celów organizacji kursów tańca przez okres 10 lat. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanym przez STA Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Uczestnika przez STA.REGULAMIN UCZESTNIKA JUMPING FROG

1.Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca Alibi jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.

2.Uczestnicy zajęć/ich opiekunowie wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie podczas zajęć, warsztatów i pokazów oraz zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej i materiałach reklamowych.

3.Uczestnicy zajęć/ich opiekunowie oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

4.Studio Tańca Alibi nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem trampoliny, a także nieprzestrzeganiem regulaminu.

  

Użytkowanie trampoliny: 

 • Obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym się przyszło !!! Wejście na trampolinę może być tylko w czystym i zmienionym obuwiu sportowym, gdyż piasek i kamyki z butów przecierają i niszczą batut trampoliny. Podeszwa obuwia powinna być w miarę gładka i bez dodatkowej amortyzacji oraz bez jakichkolwiek wypustek.

 • niedozwolone jest korzystanie ze sprzętu więcej niż jednej osobie w tym samym czasie

 • dzieci mogą używać trampoliny tylko pod opieką dorosłych, posiadających kompetencje na temat jej użytkowania

 • wejście i zejście z trampoliny powinno odbywać się w kontrolowany sposób, nie należy z niej zeskakiwać

 • należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru i biżuterię przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu

 • właściciel lub instruktor zobligowani są do powiadomienia ćwiczących osób o instrukcji i zasadach użytkowania trampoliny przed zajęciami

  Przeciwwskazania do skakania na trampolinie:

- ogólny zły stan zdrowia

- dyskopatia

- ciąża oraz okres do 6 miesięcy po porodzie, kiedy ciało kobiety wraca do formy

- zaburzenie równowagi (błędnik)

- koślawość stóp i kolan

- nadciśnienie tętnicze

- choroby układu krążenia

- urazy stawu skokowego i kolan

- niestabilność stawów

- nietrzymanie moczu

- choroby serca

- choroby kości i osteoporoza

- endoprotezy

   Zasady rezerwacji  z zajęć Jumping Frog  

 • Warunkiem rezerwacji trampoliny na kolejny miesiąc jest wykupienie karnetu na ostatnich zajęciach danego miesiąca (np. na ostatnich zajęciach września opłacamy październik)

 • Rezerwacje nie potwierdzone wpłatą dzień przed startem zajęć będą usuwane z listy rezerwacji.

 • Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają osoby kupujące cały karnet a nie pojedyńcze wejścia

  Do 20 dnia każdego miesiąca w sekretariacie dokonywane są zapisy i rezerwacje miejsca treningowego na kolejny miesiąc kalendarzowy. Osoby, które regularnie uczestniczą w zajęciach również zobowiązane są do potwierdzenia swojej obecności w kolejnym miesiącu. 

 • Zakupione karnety obowiązują tylko przez miesiąc kalendarzowy.

 • STA nie zwraca wniesionych opłat w przypadku nie pojawienia się na zajęciach.